Разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства

https://www.kinel-cherkassy.ru/index.php/gradostroitelstvo/otklonenie-ot-predelnykh-parametrov-razreshennogo-stroitelstva-rekonstruktsii/9-uncategorised/31779-razreshenie-na-otklonenie-ot-predelnykh-parametrov-selskoe-poselenie-podgornoe